Yhdistyksen säännöt


SUOMEN DIABETESLIITTO RY:N JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Rauman Seudun Diabetesyhdistys Ry. ja sen kotipaikka on Rauma ja sen toimialueena:

Rauma, Eura, Eurajoki, Pyhäranta ja Säkylä.

Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Suomen Diabetesliitto ry:hyn.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

2. Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan

 • työskennellä diabeteksen voittamiseksi yhteistyössä Suomen Diabetesliitto ry:n kanssa
 • työskennellä diabeteksen aiheuttamien haittavaikutusten ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi
 • valvoa diabeetikoiden yhteiskunnallisia etuja
 • toimia diabeetikoiden yhdyssiteenä

3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • edistää diabeetikoiden järjestäytymistä
 • suorittaa ennaltaehkäisevää terveyskasvatustyötä
 • harjoittaa valistus-, tiedotus-,. julkaisu- ja neuvontatoimintaa
 • tukee koulutus- ja tutkimustoimintaa
 • toimii diabeetikoiden hoitomahdollisuuksien ja sosiaaliturvan parantamiseksi
 • tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja muille päättäjille diabeteksen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi
 • toimii yhteistyössä alueensa viranomaisten ja järjestöjen kanssa, jotka työskentelevät kansanterveyden hyväksi.

4. Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu jäsentensä maksamien jäsenmaksujen ja julkisten avustusten lisäksi

 • vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta
 • järjestämään arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä hankittuaan siihen tarvittaessa asianmukaisen luvan.

5. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimin­taa.

6. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkir­jaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

7. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsen­mak­sun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheen­johtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

8. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja

4-6 muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolel­taan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheen­johtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöl­lä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahas­tonhoitaja, kaksi yhdessä.

10. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lau­sun­tonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

11. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa halli­tuksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuis­ta jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kun­niajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Ilmoitus yhdistyksen kokouksen ajasta ja paikasta sekä siinä käsiteltävistä asioista on kirjal­li­sesti tai sähköpostitse lähetettävä kaikille yhdistyksen jäsenille tai julkaistava yhdistyksen toimialueen eniten levinnees­sä sanoma- tai paikallislehdessä vähin­tään seitse­män vuoro­kautta ennen ko­kous­ta.

13. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan tarkastuskertomus

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suu­ruu­det seuraavalle kalenterivuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdis­tyksen kevät- tai syys­ko­kouk­sen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti halli­tuk­selle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Myös Suomen Diabetesliitto ry:n hallituksella on oikeus saada jokin asia yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouk­sessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat luovutetaan Suomen Diabetesliitto ry:lle käytettäväk­si diabeteksen tutkimustyöhön. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.